Aydınlatma Metni

.

MEDHOME LABORATUVAR I GÖRÜNTÜLEME

.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HASTA AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden TIP EVİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.(“Medhome” veya “Kurum”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Sunulan hizmeti sağlayan hekim veya uzmanın bağlı bulunduğu Kurum veri sorumlusu olarak hareket edecektir.

.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hasta kişisel eşya yönetiminin sağlanması ile araç koruma hizmetlerinin sunumu,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık   ve finansal   hizmetlere   ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi/saklanması,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurum dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilmesi
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.

.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde almış olduğunuz hizmetlere ilişkin provizyon ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi ile özel sağlık sigortasından faydalanmanızın sağlanması ve tedavi masraflarınıza ilişkin ödeme onay talebi amacı ile sınırlı olarak anlaşmalı özel sigorta şirketine veya özel sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruma kişisel verilerinizin aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurum tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, Medhome Online randevu talebi portali ile e-posta kanallarıyla ve fiziki ortamda yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. Anlaşmalı sigorta şirketleri ile Kurum arasında zaman zaman söz konusu olabilecek anlaşmalar kapsamında yakınlarınıza Kurum’un hizmetlerine ilişkin imkanlar sağlanır ise kişisel verileriniz, işbu yakınınız tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aracılığı ile de elde edilebilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî tetkik amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir:

 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtilmiş e-posta adresine iletilmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi.

.

5. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.