İşe Giriş Tetkikleri

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak yasal sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Ayrıca Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Sağlık Gözetimi

MADDE 15 – (1) İşveren;

 1. a) Çalışanların işyerinde maruz kalacaklarısağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
 2. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasınısağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarınıbelirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığıtarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

İşyeri Hekimi;

 • İşe giren her işçiye göre gerekli olan muayenelerin yaparak,gerekli laboratuvar ve radyolojik tetkiklerinin, muayenelerin, gerekli ise aşılamanın yapılmasını  ve işe uygunluklarının belgelenmesi sağlar.
 • İşyeri çalışanlarının çalışma ortamı ve işyerinin bulunduğu sektöre göre belirlenen zaman   aralıklarında işçilerin periyodik muayenelerinin yapar.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolünün sağlanmasını, bağışıklama çalışmaları yaparak işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesininde bulunur.
 • Çalışanların mesleki maruziyetlerinin takibini ve  gerekli sağlık gözetimlerini yaparak, özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için raporlar hazırlar.
 • Risk grupları içinde olan, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi bulunan , kronik hastalığı madde bağımlılığı ve birden fazla iş kazası geçirmiş olan işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yapalarak raporlandırır.

     İşçi sağlığı uygulamalarında işe giriş işlemleri için hizmetlerimiz;

 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Akciğer Grafisi
 • Odyometre
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Ultrasonografi (USG)
 • Göz Taraması
 • Portör Taraması
 • Koruyucu Aşı Uygulamaları